Strona jest serwisem nowej systemowej koncepcji kultury nawiązującej do słowiańskich korzeni naszego sprawczego umysłu i działania.

Ujmuje wszystko, co dotyczy świata i człowieka jako rodzącej się przez niego świadomości tego świata. Ukazuje czym jest obiektywnie pojmowana duchowość oraz jak ona działa w tworzeniu naszych dziejów.

Obecnie pełni ona rolę źródła weryfikowalnej naukowo wiedzy potrzebnej do przebudowy naszej rzeczywistości do postaci zdrowej i traktującej człowieka jako jej sprawczy podmiot.

Wszystko jest systemem

solar-system

2. Prawia jako koncepcja systemowa

Nazwa przedstawianej teorii, jest słowiańskim odpowiednikiem greckiego Logosu, czyli myśli i siły sprawczej świata. Oznacza tutaj siły przyrody, które doprowadziły do powstania materii o złożonych własnościach i strukturze, a później do życia biologicznego i stworzenia świata kultury. W środowisku kultury rozwija się u człowieka świadomość świata, która docelowo prowadzi do przekształcenia kosmosu w świadomy siebie, autonomiczny organizm nie posiadający już cielesnej ciągłości.

Nawiązanie do słowiańskich korzeni światopoglądowych jest tu zamierzone. Koncepcje kultury zachodniej z reguły charakteryzuje metafizyka, a po jej odrzuceniu – pseudonaukowe iluzje. Obie wersje odrywają podstawy kultury od realnej rzeczywistości.

Teoria kultury prawii została oparta na założeniu, że świat jest systemem, obejmującym wszystko i niepodzielnym, a kultura nie jest jego podsystemem… Ona wyrosła w świecie natury, nadała mu strukturę, aktywnie uczestniczy w jego przemianach i jest z nim tożsama. Natomiast w samym systemie kulturowym wyróżniamy podsystemy: społeczeństwo, cywilizację ale przede wszystkim organizmy ludzkie i dziejotwórcze osobowości. Ludzie posiadający kulturowo nadaną osobowość tworzą podsystemy występujące w ogromnej liczbie indywidualnych podmiotów reprezentujących cały system kulturowy i współtworzących go, także wówczas, gdy nie są tego w pełni świadomi.

W Prawii rozwój kultury jest przedstawiony z punktu widzenia relacji człowiek –świat, a w nich drogi rodzenia się świadomości kosmosu przez człowieka jako jej nośnika. Przekształcanie świata w samoświadomy system, to samoistne zadanie dla kultury jako otwartego systemu. Kultura, w takim ujęciu, nie jawi się już jako byt związany z pojedynczym osobnikiem biologicznym, ale z całym gatunkiem. Stanowi więc wirtualną reprezentację świata – wyższe piętro ewolucji, wyrosłe z systemu biologicznego życia i zawierające je jako swój podsystem, ale nie sprowadzalne do niego, gdyż będąc systemem wyższego rzędu, jako swoje podsystemy ma cały obszar dostępnej jej rzeczywistości.

W obręb systemu kultury człowieka jako systemu włączony jest cały świat. Poza nim wręcz świat nie istnieje. To człowiek ontologicznie powołuje go do istnienia jako byt.

Przekształcanie świata w samoświadomy system, to zadanie dla kultury będące kontynuacją całości dotychczasowego rozwoju świata, który dokonywał się w przeważającej mierze bez działań i świadomości człowieka. Jest to więc naturalne jej zadanie – odkryte prawo przyrody, a nie wymyślona doktryna, to jus, nie lex.

Główne zadania twórców kultury będą więc polegać na:

  1. Stwarzaniu możliwości uwalniania się ludzi ze ślepych uliczek, w które zostali wtłoczeni przez historię w ramach dość chaotycznych poszukiwań swojej gatunkowej roli i znaczenia w świecie
  2. Ułatwianiu ludziom osiągania dziejotwórczej świadomości i odpowiadającej jej tożsamości.

Kulturę w ujęciu dynamicznym należy traktować jako system przemian świata dokonywanych na podstawie wniosków wyprowadzonych z analizy wirtualnego modelu świata określanego przez aparat pojęciowy i konstrukcje języka, w którym ten model powstaje. 

Sądzę, że warto zauważyć, że dotychczas znamy wyłącznie kulturę człowieka, więc dalsze rozważania będą poświęcone tylko niej, chociaż w uogólnieniu nie muszą się tylko do niej ograniczać.

Kryteria oceny zmian systemu wprowadzanych przez człowieka, które można uznać za rozwojowe, znajdziemy w jego świadomości, funkcjonującej jako wiedza systemu o sobie samym.

Podziel się: Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+Pin on Pinterest