Strona jest serwisem nowej systemowej koncepcji kultury nawiązującej do słowiańskich korzeni naszego sprawczego umysłu i działania.

Ujmuje wszystko, co dotyczy świata i człowieka jako rodzącej się przez niego świadomości tego świata. Ukazuje czym jest obiektywnie pojmowana duchowość oraz jak ona działa w tworzeniu naszych dziejów.

Obecnie pełni ona rolę źródła weryfikowalnej naukowo wiedzy potrzebnej do przebudowy naszej rzeczywistości do postaci zdrowej i traktującej człowieka jako jej sprawczy podmiot.

Czeski Sejm Obywatelski

Zwykły wpis
sala_obrad_sejm

W Republice Czeskiej powstaje Sejm Obywatelski Czech, Moraw i Śląska ( OS ČMS- Občanský Sněm Čech, Morawy a Slezska) jako droga do prowadząca do stworzenia zdrowego społeczeństwa. Ma on zapewnić swym członkom godne życie i nabywanie umiejętności ponoszenia skutków własnych decyzji , a nie decyzji innych, jak to się dotychczas dzieje. Powstał w wyniku potrzeby zmiany wszystkiego, co depcze godność jednostki ludzkiej i coraz bardziej zaostrza sytuację społeczeństwa.

Dekret Kutnohorski 2012

Dekret Kutnohorski z 1409 roku króla Wacława IV kładący kres supremacji cudzoziemców i władzy kościelnej stanowi podstawę obecnego Stowarzyszenia Obywatelskiego.

Organizatorzy Stowarzyszenia stwierdzają, że po 600 latach społeczeństwo ponownie doświadcza skutków krucjaty prowadzonej przez posiadających władzę przeciwko wolności ludu i jego dążeń do godnego życia. Tak działa teraz władza pieniądza, korupcji i strachu, tłumiąca wszelkie usiłowania zmiany stosunków społecznych na korzyść człowieka. Niewola dnia dzisiejszego ukrywa się za systemem społecznym zwanym „demokracją”, który nie osiągnął swego zamierzonego pozytywnego celu.

Nowa umowa społeczna – Konstytucja Społeczeństwa Obywatelskiego

Aby przestać obracać się w błędnym kole chaosu, zdewastowanych stosunków społecznych i środowiska naturalnego, rosnącej drożyzny, długu państwowego, korupcji, mnożących się petycji, referendów i strajków trzeba przyjąć nową umowę społeczną, która przyjmie kształt Konstytucji Społeczeństwa Obywatelskiego.

Wobec tego, że same idee są tu nie wystarczające , należy wdrożyć takie reguły społeczne, które stopniowo usuną hegemonię strachu i za pomocą skutecznych i konsekwentnie stosowanych instrumentów umożliwią wprowadzenie pożądanego ładu społecznego.

Filary Sejmu Obywatelskiego

Ponieważ poznałem mękę pragnienia, wykopałem studnię, aby też inni mogli z niej pić.  E. T. Seton

Dla osiągnięcia wartości określonych w nowej umowie społecznej OS CMS buduje trzy filary Sejmu Obywatelskiego:

I. Filar Powszechnej Administracji, zapewniający równowagę praw, obowiązków i odpowiedzialności jednostki w społeczeństwie obywatelskim

 

Odpowiedzialność wszystkich za wszystko jest odpowiedzialnością nikogo za nic. Trzeba wprowadzić odpowiedzialność osobistą. Tomáš Baťa

II. Filar Kultury, której głównym zadaniem jest wychowanie do wolności poprzez jej poznanie i zrozumienie

 

Powinniśmy bez zastrzeżeń zmierzać do przywrócenia pokoleniu ludzkiemu wolności umysłowej, wolności religijnej i wolności obywatelskiej. Wolność, twierdzę, to najwspanialsze dobro, stworzone wraz z człowiekiem i od niego nierozłączne… Wyprowadźmy więc człowieka, o ile to możliwe, na wolność! – Wyzwólmy go z wszelkich nakazowych dogmatów, kultów i posłuszeństwa. Jan Amos Komenský

III.Filar Gospodarki opartej na współpracy. Gospodarce nie powinny być podporządkowane decyzje w sprawach powszechnej administracji i kultury

 

Władza pieniądza w czasie pokoju karmi się kosztem narodu, a w czasach przeciwności losu knuje spiski przeciwko niemu. Jest bardziej despotyczna od monarchii, bardziej bezwstydna niż samowładztwo, bardziej egoistyczna niż biurokracja. Na tron wyniesiono korporacje, po czym nastąpi era korupcji na wysokich stanowiskach, a władza pieniądza będzie dążyła do rozszerzenia swoich rządów oddziałując na przesądy i uprzedzenia ludu tak długo, dopóki bogactwa tego kraju nie zostaną skoncentrowane w ręku kilku jednostek i dopóki Republika nie zostanie zniszczona… W chwili obecnej boję się o los swojej ojczyzny więcej niż kiedykolwiek przedtem, nawet więcej niż podczas wojny.Abraham Lincoln

Te filary jako reguły wartości realnego życia są do przyjęcia przez ludzi o różnym podejściu do życia, o różnym światopoglądzie i potrzebach. Ustanawiają one nową jakość współżycia ludzkiego poprzez to,  że są nosicielami bodźców umożliwiających przezwyciężanie negatywnych zjawisk ogólnospołecznych i globalnych.

Środkowoeuropejski Sejm Obywatelski

Sejm Obywatelski jest gotowy do przekraczania granic Czech i proponuje współpracę wszystkim nią zainteresowanym. Inicjatywa międzynarodowa w szczególności dotyczy Polski, Słowacji, Węgier i Austrii i jej celem jest powstanie Środkowoeuropejskiego Sejmu Obywatelskiego.

Więcej na stronie www.obcanskysnem.cz , na której część publikacji jest przetłumaczona na język polski.

Nietrudno zauważyć ogólną zbieżność, zarówno oceny sytuacji społecznej jak i idei głoszonych przez naszych południowych sąsiadów, z ideami Prawii. Ponadto rozwijanie świadomości społecznej do postaci dojrzałej do ustanowienia Sejmu Obywatelskiego ( niekoniecznie jako instytucji) i ukierunkowanie na przyjęcie nowej umowy społecznej najwyraźniej stanowią skonkretyzowane sposoby przeprowadzania przebudowy wadliwie funkcjonującego systemu w ramach szerszej strategii jego transformacji do postaci, jaka została zarysowania w Prawii (patrz Księga Prawii cz. 4).

Podziel się: Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+Pin on Pinterest